More About STEB

เรียนไปด้วยกัน ทำไปด้วยกัน

ช่องทางการศึกษา และทำ workshop ไปพร้อมกัน ผ่านหลักสูตรเรียนออนไลน์ (Online Course) แบบ 24/7 ชื่อ STEB โดยได้รวบรวมความรู้พื้นฐานของการเป็นนักธุรกิจ กลยุทธ์ เทคนิคที่นักธุรกิจควรรู้ จนถึงนักธุรกิจที่ค้าขาย หรือเคยได้ลองตลาดมาแล้ว แต่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ (addon knowledge) เข้ามาเสริม หรือนำไปปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ปรับกระบวนการทำงาน สร้างกระบวนการคิด ต่อยอดธุรกิจให้แกร่ง พร้อมทำการค้า การตลาดเชิงรุงทั้งใน และต่างประเทศ

  • Modern
  • Experience
  • Flexible
  • Matching the needs and problems to be resolved
  • No reveal personal information
  • Partnership
  • Don’t waste time trial and error
  • Early Success

STEB COURSE

คอร์สเรียนของเรา

STEBที่ปรึกษากลยุทธ์องค์กรทั้งระบบ ให้แก่ธุรกิจความงาม กลยุทธ์องค์กร วางระบบการพัฒนาองค์กรในอนาคต กลยุทธ์การขายหน้าร้าน การตั้งราคาสินค้า ระบบบริหารคลังสินค้า ระบบสต็อคสินค้า วางระบบบัญชี การบริหารภาษี การบริหารการเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจ การบริหารสาขา และจัดอบรมพัฒนานักขาย, ธุรกิจภาคการเกษตร และเกษตรแปรรูป, การทำธุรกิจในประเทศอาเซียน